روزگار رسول

رسول روزگار

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۶ ۱۳۹۱ دانشگاه شیراز آمار احتمال
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ دانشگاه شیراز آمار ریاضی
کارشناسی ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه شیراز آمار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار و احتمال ۲
آمار و کاربرد آن در مديريت ۱، ۲
آمار و کاربرد آن در مديريت گمرک
ریاضی کاربردی
ریاضی عمومی ۱، ۲
ریاضیات پیش دانشگاهی رياضيات پايه و مقدمات آمار
آمار زبان‌شناسی
مبانی آمار، آمار و احتمالات کشاورزی
روش‌های آماری
آمار و احتمال مهندسی
سری‌های زمانی ۱
آمار ریاضی ۱، ۲
احتمال ۱
مبانی احتمال
ریاضیات مهندسی
استنباط آماری ۱

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
احتمال فرآیندهای تصادفی
نظریه توزیع‌ها
سری‌های زمانی

اطلاعات تماس

rroozegar [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/roozegar
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}