محمودی عیسی

عیسی محمودی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ دانشگاه شیراز آمار- استنباط
کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ ۱۳۸۰ دانشگاه شیراز آمار ریاضی
کارشناسی ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ دانشگاه شیراز آمار ریاضی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش آمار
۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون دفتر نظارت و ارزیابی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دكتری: قضایای حدی، آنالیز چند متغیره پیوسته، احتمال پیشرفته
کارشناسی ارشد: استنباط ۱، ۲، احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲، چند متغیره پیوسته
كارشناسی: آمار ریاضی ۱، ۲، نمونه‌گیری ۱، ۲، چند متغیره پیوسته، احتمال ۱، ۲، محاسبات آماری، رگرسیون، آمار ناپارامتری، نظریه تصمیم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برآوردیابی دنباله‌ای
نظریه توزیع‌ها
استنباط آماری
برآوردیابی در فضای پارامتری بریده شده

اطلاعات تماس

emahmoudi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mahmoudi
http://scholar.google.com/citations?user=jUxE534AAAAJ&hl ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}