میرحسینی سید محسن

سید محسن میرحسینی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ دانشگاه فردوسی مشهد آمار استنباط
کارشناسی ارشد ۱۳۷۶ ۱۳۷۸ دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) آمار ریاضی
کارشناسی ۱۳۷۲ ۱۳۷۶ دانشگاه شهید بهشتی آمار

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه یزدمعاون تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار و احتمال ۱، ۲
ریاضی عمومی ۱
آمار و احتمال مهندسی
آمار ریاضی ۱، ۲
سری‌های زمانی
روش‌های آماری
محاسبات آماری
طرح آزمایش‌ها
رگرسیون
محاسبات عددی
روش‌های نمونه‌گیری ۱، ۲
کنترل کیفیت آماری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مفاهیم و اندازه‌های وابستگی
استنباط آماری کلاسیک
نظریه توزیع

اطلاعات تماس

mmirhoseini [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mirhoseini
http://scholar.google.com/citations?user=a8jSqNkAAAAJ&hl=enhttp://www.researchgate.net/profile/Seyed_Mohsen_Mirhosseini_Abrandabadi/publications ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}