هاشمی‌نژاد مهدیه

مهدیه هاشمی‌نژاد

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی
کارشناسی ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی عمومی
نظریه گراف و کاربردها
برنامه‌ریزی خطی و شبکه
مبانی کامپیوتر
برنامه‌سازی پیشرفته
ساختمان داده و الگوریتم‌ها
بهینه‌سازی ترکیبیاتی
مباحثی در محاسبات علمی
برنامه‌ریزی عدد صحیح و شبکه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بهینه‌سازی ترکیبیاتی رسم گراف
تولید گراف

اطلاعات تماس

hasheminezhad [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/hasheminezhad
https://pws.yazd.ac.ir/hasheminezhad ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}