جوانشیری حسین

حسین جوانشیری

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی محض
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی محض
کارشناسی ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه رازی ریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنالیز هارمونیک مجرد
آنالیز فوریه

اطلاعات تماس

h.javanshiri [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/javanshiri
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۵۹

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}