دواز بیژن

بیژن دواز

استاد دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۴ ۱۳۷۷ دانشگاه تربیت مدرس ریاضی محض
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ دانشگاه تهران ریاضی محض
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۷ دانشگاه شیراز ریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی دانشگاه
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس علوم
۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه یزدرییس مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر پیشرفته
جبر جابجایی
نظریه ابرساختارهای جبری
گروه‌های خطی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جبر
منطق فازی
ترکیبیات
نظریه مجموعه‌ها

اطلاعات تماس

davvaz [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/davvaz
https://pws.yazd.ac.ir/davvaz ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}