علیخانی سعید

سعید علیخانی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ دانشگاه پوترا مالزی ریاضی (نظریه گراف و ترکیبیات)
کارشناسی ارشد ۱۳۷۷ ۱۳۷۹ دانشگاه شیراز ریاضی محض
کارشناسی ۱۳۷۱ ۱۳۷۴ دانشگاه یزد ریاضی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه یزدمدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی "Algebraic Structures and Their Applications"
۱۳۹۱تاکنونانحمن ریاضی ایرانعضو هیئت تحریریه خبرنامه انحمن ریاضی ایران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در ترکیبیات (دکتری)
آنالیز ترکیبی و نظریه گراف (دکتری)
آنالیز ترکیبی ۱ (ارشد)
نظریه گراف و کاربردها
مبانی جبر مانریس
جبر خطی
مبانی ترکیبیات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه گراف و ترکیبیات
نظریه جبری گراف
نانو محاسبات
ریاضی شیمی

اطلاعات تماس

alikhani [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/alikhani
https://pws.yazd.ac.ir/alikhani ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}