مدرس مصدق سید محمد‌صادق

سید محمد‌صادق مدرس مصدق

استاد دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۸ دانشگاه خوارزمی ایران آنالیز ریاضی
کارشناسی ارشد ۱۳۵۷ ۱۳۶۳ دانشگاه خوارزمی ایران ریاضی آنالیز
کارشناسی ۱۳۵۳ ۱۳۵۷ دانشگاه خوارزمی ایران ریاضی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۰-دانشگاه یزدرییس سازمان ارزیابی
۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه یزدرییس دانشکده ریاضی
۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه یزدمدیر امور دانشجویی
۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنالیز تابعی
جبرهای باناخ
آنالیز هارمونیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنالیز هارمونیک جبرهای باناخ *C
جبر
باناخ مدول و فازی

اطلاعات تماس

smodarres [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/modares
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}