حکیم‌زاده اردکانی محمد‌علی

محمد‌علی حکیم‌زاده اردکانی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه علوم کشاورزی وین اتریش خاک‌شناسی گرایش شیمی خاک
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ دانشگاه شیراز خاک‌شناسی
کارشناسی ۱۳۵۸ ۱۳۶۴ دانشگاه شیراز خاک‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت بیابان
۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده
۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه یزدسرپرست دانشکده منابع طبیعی اردکان
۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه یزدسرپرست دانشکده منابع طبیعی اردکان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی خاک پیشرفته (کارشناسی ارشد)
شیمی خاک
اصلاح و بهسازی خاک
ارزیابی خاک و اراضی
تخریب منابع خاک و پیامدهای آن (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اصلاح و بهره‌برداری خاک‌های شور
اصلاح و بهره‌برداری منابع آب شور جهت تولیدات گیاهی

اطلاعات تماس

hakim [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/hakim
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}