حکیمی میبدی محمد‌حسین

محمد‌حسین حکیمی میبدی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۹ دانشگاه پونا هندوستان گیاه‌شناسی سیستماتیک
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۴ دانشگاه تهران گیاه‌شناسی سیستماتیک
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ دانشگاه اصفهان گیاه‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۱۳۹۰۱۳۹۲دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدرییس دانشکده منابع طبیعی اردکان
۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
۱۳۷۷۱۳۸۳دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه یزدرییس دانشکده منابع طبیعی اردکان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
گیاه‌شناسی ۱، ۲
شناسایی گیاهان مرتعی
گیاهان آبزی
گیاهان دارویی صنعتی و سمی
احیای مناطق خشک و بیابانی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تدریس و پژوهش در زمینه گیاه‌شناسی
سیستماتیک گیاهی
گیاهان دارویی

اطلاعات تماس

mhakimi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mhakimi
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۶۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}