سودائی‌زاده حمید

حمید سودائی‌زاده

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ دانشگاه گنت بلژیک علوم کشاورزی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۴ دانشگاه صنعتی اصفهان زراعت
کارشناسی ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان زراعت و اصلاح نباتات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار و احتمالات
طرح آزمایشات کشاورزی
روش تحقیق
اصول کشاورزی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تنش‌های محیطی
گیاهان دارویی
آللوپاتی
علف‌های هرز

اطلاعات تماس

hsodaie [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sodaie
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}