کمالی علی‌آباد کاظم

کاظم کمالی علی‌آباد

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۷ دانشگاه تهران بیوتکنولوژی درختان میوه
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۴ دانشگاه تربیت مدرس علوم باغبانی
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ دانشگاه شهید چمران اهواز علوم باغبانی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدرییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژنتیک
رشد و نمو
بیوشیمی
کشت بافت
میکرو بیولوژی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کشت بافت و سلول و بیوتکنولوژی (درختان میوه)

اطلاعات تماس

kkamali [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/kkamali
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}