اختصاصی محمد‌رضا

محمد‌رضا اختصاصی

استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۸ ۱۳۸۳ دانشگاه تهران آبخیزداری
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۲ دانشگاه تهران آبخیزداری
کارشناسی ۱۳۵۷ ۱۳۶۴ دانشگاه تهران مرتع و آبخیز

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۶۷۱۳۷۷دانشگاه تهرانرئیس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئومورفولوژی
کنترل فرسایش بادی
سازندهای کواترنر
مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز
مبارزه بیولوژیک با فرسایش

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ژئومورفولوژی بیابان
فرسایش بادی و ریز گردها
طراحی و ساخت تله‌های رسوب‌گیر
مدیریت جامع حوزه آبخیز

اطلاعات تماس

mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ekhtesasi
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}