حسینی سید زین‌العابدین

سید زین‌العابدین حسینی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ دانشگاه گوتینگن آلمان سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ دانشگاه تهران مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری
کارشناسی ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ دانشگاه مازندران مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور تکمیلی
GIS تکمیلی
مدل‌سازی
زمین آمار
اصول سنجش از دور
GIS
کارتوگرافی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کاربرد سنجش از دور، GIS و مدل‌سازی در علوم زمین

اطلاعات تماس

zhosseini [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/zhosseini
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}