رشتیان آناهیتا

آناهیتا رشتیان

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم مرتع
کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منابع طبیعی- مرتعداری
کارشناسی ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ دانشگاه یزد منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تجزیه و تحلیل اکوسیستم‌های مرتعی
احیای بیولوژیک در مناطق خشک و نیمه خشک
اکولوژی عمومی
اکولوژی مرتع
احیای مناطق خشک و نیمه خشک
دامداری در مناطق خشک
رابطه دام و مرتع
کشت و تکثیر گیاهان مرتعی
بهره‌برداری از محصولات فرعی مرتع

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اکولوژی مرتع
رابطه دام و مرتع

اطلاعات تماس

arashtian [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/rashtian
rashtian ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}