طالبی علی

علی طالبی

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه واگنینگن هلند -
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه تربیت مدرس -
کارشناسی ۱۳۶۷ ۱۳۷۱ دانشگاه تهران -

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه یزدمدیر گروه مرتع و آبخیزداری
۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه یزدسرپرست دانشکده منابع طبیعی اردکان
۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی اردکان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: هیدرولوژی عمومی و کاربردی، کاتوگرافی، آبخیزداری، حفاظت آب و خاک، سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک
کارشناسی ارشد و دکتری: مدل‌های فرسایش و رسوب، برف و بهمن، حركت‌های توده‌ای زمین،‌ مهندسی رودخانه، شبیه‌سازی در آبخیزداری،‌ حفاظت آب و خاک پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل‌سازی فرسایش و رسوب
مدل‌سازی زمین لغزش

اطلاعات تماس

talebisf [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/talebi
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۸۲۱۲۸۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}