ملکی‌نژاد حسین

حسین ملکی‌نژاد

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه بوکو- وین هیدرولوژی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ ۱۳۷۳ دانشگاه تربیت مدرس علوم و مهندسی آب
کارشناسی ۱۳۶۴ ۱۳۶۸ دانشگاه شهید چمران اهواز علوم و مهندسی آب

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵۱۳۹۶دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۹۲۱۳۹۵دانشگاه یزدمدیر گروه مرتع و آبخیزداری
۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه یزدمدیر گروه مرتع و آبخیزداری
۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه یزدمدیر پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دکتری: هیدرولوژی پیشرفته، جریان در محیط‌های متخلخل، مدیریت و بهره‌برداری از آب‌های نامتعارف
کارشناسی ارشد: مدیریت منابع آب، کنترل سیل، هیدرولوژی مهندسی پیشرفته، هیدرولوژی مناطق خشک، سدهای کوتاه
کارشناسی: هیدرولوژی عمومی، هیدرولوژی کاربردی، هیدرولیک عمومی،‌ مکانیک سیالات، منابع و مسائل آب در ایران، اصول آبیاری و زهکشی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدیریت منابع آب
هیدرولوژی آب‌های سطحی
هیدرولوژی آب‌های زیرزمینی

اطلاعات تماس

hmalekinezhad [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/malekinezhad
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}