کریمیان علی‌اکبر

علی‌اکبر کریمیان

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم مرتع
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه تربیت مدرس مرتعداری
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۲ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مرتع و آبخیزداری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
-تاکنوندانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمایش سرزمین
اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع
مرتعداری
مسائل اجتماعی اقتصادی حوزه‌های آبخیز
تجزیه و تحلیل روش‌های اندازه‌گیری مراتع (کارشناسی ارشد)
مرتعداری پیشرفته (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اکولوژی کاربردی
اقتصادی اجتماعی
آمایش سرزمین

اطلاعات تماس

akarimiani [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/karimian
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۴۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}