ایران‌نژاد پاریزی محمد‌حسین

محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۴ ۱۳۷۹ دانشگاه تهران جنگلداری- تنوع زیستی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ دانشگاه تربیت مدرس اکولوژی جنگل
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۲ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جنگلداری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۱تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی اکولوژی مناطق خشک و بیابانی
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
۱۳۸۸۱۳۸۹دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۸۱۱۳۸۸دانشگاه یزدمعاون پژوهشی پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تنوع زیستی اکوسیستم‌های جنگلی (ارشد)
مدیریت تنوع زیستی (ارشد)
مدیریت مهره‌داران و مناطق حفاظت شده (ارشد)
اکوتوریسم (کارشناسی)
فضای سبز شهری (کارشناسی)
اکولوژی (کارشناسی)
پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده (کارشناسی)
درخت‌شناسی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تنوع زیستی
اکوتوریسم
پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت
فضای سبز شهری

اطلاعات تماس

irannezhad [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/irannezhad
http://irannature.net ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۲۷
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}