ستوده احد

احد ستوده

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۹ دانشگاه تهران برنامه‌ریزی محیط زیست
کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ ۱۳۸۱ دانشگاه تهران برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست
کارشناسی ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه تهران جغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه محیط‌ زیست

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
ارزیابی محیط زیست
مبانی سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور تکمیلی
بوم‌شناسی منظر
کارتوگرافی
کارگاه ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست
ارزیابی سرزمین
اکولوژی
حفاظت و بهسازی محیط زیست

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست شهری
کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست
مطالعات برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق حفاظت‌شده
ارزیابی ریسک اکولوژیکی

اطلاعات تماس

a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sotoudeh
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}