عظیم‌زاده حمید‌رضا

حمید‌رضا عظیم‌زاده

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه تهران فیزیک خاک
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ دانشگاه تربیت مدرس بهسازی و اصلاح خاک
کارشناسی ۱۳۶۶ ۱۳۷۰ دانشگاه صنعتی اصفهان علوم خاک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۶۱۳۹۴دانشگاه یزدرییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه یزدمدیر پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حفاظت خاک
حفاظت خاک پیشرفته
آلودگی خاک و آب
آلودگی محیط زیست
آلودگی پیشرفته
فرسایش آبی و کنترل آن
محیط زیست و کشاورزی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
فرسایش بادی و ریزگردها
آلودگی خاک
حفاظت خاک
خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک

اطلاعات تماس

hazimzadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/azimzadeh
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}