علمی محمد‌رضا

محمد‌رضا علمی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۲ دانشگاه تهران برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ دانشگاه تربیت مدرس محیط زیست
کارشناسی ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ دانشگاه تهران محیط زیست

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
۱۳۸۴۱۳۸۵دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
۱۳۷۶۱۳۸۲دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارزیابی اثرات توسعه (کارشناسی ارشد)
آمایش سرزمین (کارشناسی ارشد)
ارزیابی محیط زیست (کارشناسی)
شناخت محیط زیست (کارشناسی)
مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی (کارشناسی)
پارک‌داری (کارشناسی)
اکولوژی (کارشناسی)
محیط‌شناسی انسانی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
آمایش سرزمین
تهیه طرح مدیریت مناطق حفاظتی محیط زیست
مکان‌یابی طرح‌های توسعه‌ای

اطلاعات تماس

melmi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/elmi
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}