مصلح‌آرانی اصغر

اصغر مصلح‌آرانی

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ دانشگاه لایدن هلند اکولوژی گیاهی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ دانشگاه خوارزمی اکولوژی- سیستماتیک گیاهی
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ دانشگاه شهید بهشتی علوم گیاهی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
گیاه‌شناسی ۱ و ۲
شناسایی گیاهان مرتعی ۱ و ۲
سیستماتیک ۱ و ۲
گیاه‌شناسی عمومی
تشریح و مورفولوژی گیاهی
بهره‌برداری از محصولات فرعی مراتع
اکوفیزیولوژی (کارشناسی ارشد)
نقشه‌های گیاهی (کارشناسی ارشد)
اکولوژی پیشرفته (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تاگزونومی گیاهی
شناسایی گیاهان مناطق خشک و بیابانی
اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی (تنش‌های زنده و غیرزنده)
تنوع زیستی

اطلاعات تماس

amosleh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mosleh
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}