نژادکورکی فرهاد

فرهاد نژادکورکی

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۵ دانشگاه ایست انگلیا انگلستان محیط زیست
کارشناسی ارشد ۱۳۷۶ ۱۳۷۸ دانشگاه تهران محیط زیست
کارشناسی ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه گرگان محیط زیست

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدرییس گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی و مدیر اجرایی همایش‌ها
۱۳۸۵تاکنونآزمایشگاه آلودگی محیط زیستمدیر
۱۳۸۵۱۳۸۹ مرکز بین‌المللی هم‌زیستی با کویرمدیر داخلی
۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آلودگی صنعتی (کارشناسی ارشد)
سامانه اطلاعات جغرافیایی (کارشناسی ارشد)
آلودگی محیط زیست تکمیلی (کارشناسی ارشد)
سامانه اطلاعات جغرافیایی (کارشناسی)
آلودگی هوا (کارشناسی)
انسان و محیط زیست (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آلودگی هوای صنایع و شهرها
سامانه برخط پایش آلودگی هوای صنایع
طراحی شبکه پایش آلودگی هوا در شهرها
نابرابری محیط زیستی ناشی از آلودگی هوا
سامانه اطلاعات جغرافیایی
آلودگی هوا و بیماری‌ها
مدل‌سازی آلودگی هوا
اثر آلودگی هوا بر سبک زندگی شهروندان

اطلاعات تماس

f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/nejadkoorki
https://pws.yazd.ac.ir/nejadkoorki ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۰۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}