جلالی پندری ید‌الله

ید‌الله جلالی پندری

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۶ ۱۳۶۸ دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ۱۳۶۰ ۱۳۶۴ دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۰تاکنونفرهنگستان زبان و ادب فارسیعضو وابسته
۱۳۹۰تاکنوندانشگاه اصفهانعضو قطب علمی عرفان دانشگاه اصفهان
۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه یزدعضو کمیته منتخب ترفیع
۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه
۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه یزدعضوکمیسون موارد خاص
۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه کرمانعضو هیئت ممیزه دانشگاه‌های جنوب شرق
۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نقد ادبی
ادبیات معاصر ایران

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات معاصر ایران
نقد ادبی

اطلاعات تماس

jalali [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/jalali
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}