ملک‌ثابت مهدی

مهدی ملک‌ثابت

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۶۹ ۱۳۷۵ دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۶ ۱۳۶۹ دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ۱۳۵۸ ۱۳۶۵ دانشگاه تربیت معلم یزد زبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
-۱۳۹۴دانشگاه یزدرییس دانشکده ادبیات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
عرفان و تصوف اسلامی
آیین نگارش و پژوهش
قرآن و حدیث
متون نظم و نثر ادبی

اطلاعات تماس

mmaleksabet [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/maleksabet
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}