محمدعلی صادقیان استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/sadeghian
- گروه زبان و ادبیات فارسی
- -
جعفر قیصری استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/gheysari
- دانشکده فیزیک
- -
کرباسی سید مهدی
سید مهدی کرباسی استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
smkarbassi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/karbassi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
غضنفر امیرجلیلی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
gmirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/gmirjalili
- دانشکده فیزیک
- -
دهقانی علی
علی دهقانی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
a.dehghani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dehghani
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۴ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
سید محمدعلی صالحی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
sma.salehi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/smasalehi
- دانشکده فیزیک
- -
داریوش مهرشاهی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
dmehrshahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mehrshahi
- گروه جغرافیا
- -
محمود احمری استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/ahmari
- گروه جغرافیا
- -
سید محمود الهام‌بخش استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
selhambakhsh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/elhambakhsh
- گروه زبان و ادبیات فارسی
- -
محمدحسن امتحانی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
m.h.emtahani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/emtahani
- دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
- -
محمدرضا اولیا استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
m.r.owlia [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrowlia
- دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
- -
جلیل بهارستان استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/baharestan
- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
- -
سید علی‌اکبر بهنیافر استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
behniafar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/behniafar
- دانشکده مهندسی عمران
- -
جباری‌فر تقی
تقی جباری‌فر استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
jabarifar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jabarifar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش علوم تربیتی
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
حائری محمود
محمود حائری استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mhaery [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/haery
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش فقه و حقوق اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
سید محمد حسینی شبانان استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mshabanan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hoseinish
- گروه زبان و ادبیات فارسی
- -
دانش سید حسینعلی
سید حسینعلی دانش استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
danesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/danesh
- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش اقتصاد
- -
زارع شاه‌آبادی علیرضا
علیرضا زارع شاه‌آبادی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
azare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/alirezazare
- گروه جغرافیا
- -
زمانی رویا
رویا زمانی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
rzamani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zamani
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
زینی مسعود
مسعود زینی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mzeini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zeini
- دانشکده مهندسی عمران
- -
سپهر حمید
حمید سپهر استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
hsepehr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hsepehr
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
محمدعلی سعیدی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
saeedi_ma [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/masaeedi
- دانشکده مهندسی عمران
- -
سماورچی حسن
حسن سماورچی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
hsamavarchi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/samavarchi
- گروه مهندسی کامپیوتر
- -
یونس سهرابی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
ysohrabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sohrabi
- دانشکده علوم ریاضی
- -
حسین ضیاء استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/zia
- دانشکده الهیات
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}