آمار و اطلاعات

دانشگاه یزد در ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۷ با یک رشته تحصیلی و ۴۰ نفر دانشجو شروع به کار کرد. این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵ دارای ۱۳۴۴۰ نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی (۶۷% کارشناسی، ۲۶% کارشناسی ‌ارشد و ۸٪ دکتری)، ۴۳۹ نفر عضو هیئت ‌علمی و حدود ۳۸۵ نفر کادر اداری رسمی، پیمانی و قراردادی است.

جدول ۱: دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۶- ۹۵
پردیس / دانشکده مستقلمقطعجمع
کارشناسیکارشناسی ارشددکتری
پردیس علوم ۱۵۳۸ ۵۴۳ ۲۵۴ ۲۳۳۵
پردیس علوم انسانی و اجتماعی ۳۷۴۳ ۱۳۲۴ ۱۹۷ ۵۲۶۴
پردیس فنی و مهندسی ۲۹۶۹ ۱۰۸۴ ۲۹۳ ۴۳۴۶
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ۳۵۱ ۱۸۷ ۳۸ ۵۷۶
دانشکده هنر و معماری ۴۰۷ ۱۹۸ ۱۵ ۶۲۰
پردیس خودگردان - ۱۱۳ ۱۰۱ ۲۱۴
پردیس مهریز ۸۵ - - -
جمع ۹۰۹۳ ۳۴۴۹ ۸۹۸ ۱۳۴۴۰
جدول ۲: اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد (آذر ۱۳۹۵)
پردیس / دانشکده مستقلمرتبهجمع
مربیاستادیاردانشیاراستاد
پردیس علوم - ۵۲ ۲۰ ۱۷ ۸۹
پردیس علوم انسانی و اجتماعی ۱۲ ۱۰۰ ۳۳ ۲ ۱۴۷
پردیس فنی و مهندسی ۸ ۹۹ ۴۱ ۵ ۱۵۳
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - ۱۹ ۶ ۱ ۲۶
دانشکده هنر و معماری ۵ ۱۷ ۲ - ۲۴
جمع ۲۵ ۲۸۷ ۱۰۲ ۲۵ ۴۳۹
جدول ۳: کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه یزد (آذر ۱۳۹۵)
مدرک تحصیلیجنسیتجمع
مذکرمونث
پایین‌تر از دیپلم ۲۴ ۰ ۲۴
دیپلم ۶۰ ۳۰ ۹۰
کاردانی ۳۱ ۱۶ ۴۷
کارشناسی ۸۱ ۷۹ ۱۶۰
کارشناسی ارشد ۲۹ ۳۵ ۶۴
جمع ۲۲۵ ۱۶۰ ۳۸۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}