صندوق رفاه اعضای هیئت علمی

فایل اساس‌نامه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی را از لینک زیر دریافت کنید.
اساس‌نامه صندوق رفاه اعضای هیت علمی
لیست سرمایه‌گذاران صندوق رفاه اعضای هیئت علمی را از لینک زیر دریافت کنید.
لیست سرمایه‌گذاران صندوق رفاه اعضای هیئت علمی


پست الکترونیک صندوق رفاه اعضای هیئت علمی: w.fund[at]offices.yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}